MOBDER
Quality Turkish Furniture
Tüzük

Tüzük

 
MOBİLYA SANAYİCİLERİ  VE İHRACATÇILARI DERNEĞİ (MOBDER)
                                      TÜZÜĞÜ
 
DERNEĞİN ADI
MADDE-1 ‘‘Mobilya Sanayicileri  ve İhracatçıları Derneği” Kısa adı MOBDER’dir.
‘‘Mobilya Sanayicileri  ve İhracatçıları Derneği’’ izleyen maddelerde  ‘‘dernek’’ adı ile anılmıştır.
 
MERKEZ VE ŞUBELER
MADDE-2 Derneğin merkezi ve adresi İstanbul’dadır. Yasaların öngördüğü kural ve işlemlere uygun olarak şubeler ve temsilcilikler açılabilir.
 
AMAÇ
MADDE 3-Mobilya üreticilerini ve ihracatçılarını aynı zamanda mobilya ile uyumlu aksesuar firmaları ile birlik ve beraberliğin sağlanması, mobilya sektörünün sorunlarının birlikte aşılması, mobilya sektörünün yurt içinde ve yurt dışında temsili ile tanıtımının yapılması, üyeler arası sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması, mobilya sektörünün ekonomik ve kültürel anlamda gelişmesi ve kalkınması için çalışmaktır.
 
ÇALIŞMA KONULARI
MADDE 4- Tüzüğün 3. maddesinde yazılı gayeyi gerçekleştirmek için her türlü faaliyette bulunmak maksadı ile
4.1 Türk mobilya sektörünü yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak.
4.2Sosyal Yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için, gezi, piyango, yarışma, yemek, çay, konser, konferans, seminer ve panel gibi toplantılar düzenlemek
4.3 Üyelerin bir araya gelerek birbirleri ile tanışıp bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak
4.4 Dernek merkezinde kitaplık kurarak kültürel arşiv oluşturmak.
4.5 Dernek amaçları doğrultusunda faaliyetleri içeren yayın organı çıkarmak, takvim, adres, yıllık rehberi bastırmak ve Web Sitesi hazırlamak.
4.6 Prensip olarak fuarlar düzenlemek, seminerler yapmak, mobilyacılık sektörünü tanıtıcı broşür ve dergi çıkarmak.
4.7 Sinema, tiyatro, güzel sanatlar, müzik, folklor, el sanatları gibi öğretici çalışmalar yapmak.
4.8 Türkiye’yi yurt dışında tertiplenen fuarlarda turistik ve sanatsal yönden tanıtmak, bunun için seçimle yönetim tarafından bir kurul teşkil etmek, bu kurula mobilyacılığı temsil ve organize görevi vermek.
4.9 İşyeri sahibi üyelerimize yetişmiş eleman temin etmek için Milli Eğitime bağlı mesleki eğitim kursları açmak, bu kursları açmak için mobilyacılık mesleği ile ilgili firmalar ile işbirliği yapmak, kursları başarı ile bitiren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı sertifika vermek.
4.10 Üyelerimiz arasında fikir alışverişi yapmak, üyelerimiz arasında yakınlaşmayı sağlamak, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunabilmek ve dernek üyelerinin boş zamanlarını değerlendirmesini sağlamak amacıyla lokal açmak, işletmek, veya işletmeyi vermek.
4.11 Benzer amaçlı derneklerle, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda ilişkiler kurarak; dayanışmayı sağlamak.
4.12 Dernek adına gayrimenkul edinmek, gayrimenkul inşa etmek ve her türlü nakil vasıtaları satın almak.
4.13 Dernek üyelerinin, boş zamanlarını değerlendirmesini sağlamak ve sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunabilmek amacı ile lokal açmak, işletmek veya işletmeye vermek.
4.14 Sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelere aktarmamak şartıyla üyelerin, mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yardım sandığı kurmak.
4.15 Dernek amacına uygun olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde projeler üretmek, üretilmiş projelere katılmak, amaca uygun eğitim çalışmaları yapmak, gerektiğinde meslek okulları ve üniversitelerde seminerler düzenlemek, eğitici çalışmalar yapmak ve bu alandaki yetkin üyelerin ders vermesini sağlamak, eğitim bursu vermek, çevre, kültür, eğitim vb amaçlarla ilgili kurum ve kuruşlar ile işbirliği içinde olmak, ihtiyaç sahiplerine  ve sokak hayvanlarına gıda vb yardımda bulunmak.
4.16 T.C Sınırları içerisinde gerekli gördüğü yerlerde şube ve temsilcilik açmak gibi işleri yapar.
 
 
ÇALIŞMA BİÇİMİ
MADDE-5 Dernek amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için,
5.1 Yeni üyeler kaydeder; üyelerine, özel ve kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına tanıtıcı dokümanlar verir.
5.2 Üyelerin eğitilme ve yetiştirilmesine ilişkin kurslar açar, seminerler düzenler, burslar verir.
5.3 Dernek üyelerinin mensubu bulundukları kuruluşlar haricindeki diğer üreticilerin iş etiği çerçevesindeki haksız rekabet teşkil eden faaliyetlerini önlemeye çalışır, gereken tedbirleri alır. Gerektiğinde yasal yollara başvurur.
5.4 Alt komiteler oluşturarak bu komiteler aracılığı ile amaç ve çalışma konularında araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar, amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir getirici projeler hazırlar ve uygular.
5.5 Konusu ile amaç ve çalışma konularının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerine her türlü ayni hakları koydurabilir, işletebilir, ipotek verir, ipotek ettirebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
5.6 Gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, yardımlaşma sandığı eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanlarını değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve işletir.
5.7 Yardım toplama kanunu gereği yardımlar ile Ana tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
5.8 Özellikle mobilya sektörü ile ilgili çalışmalarda, resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak faaliyetlerde bulunur.
5.9 Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurt içindeki ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışma yapabilir, aynı amaçlı yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş yada kurulacak olan dernek ve federasyonlara üye veya kurucu üye olabilir.
5.10 Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında, veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir.
5.11 Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir. Amacını gerçekleştirmek üzere, T.C sınırları içerisinde veya Uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, gerekli gördüğü yerlerde, yurt içinde yada dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt içinde veya dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.
 
DERNEĞİN AMBLEMİ
MADDE 6-Derneğin amblemi, biçim ve renkleri genel kurulca tespit edilerek ve tescili Valilik katında yapılacaktır.
 
ÜYELİK TÜRLERİ
MADDE 7-Derneğin asıl ve fahri olmak üzere iki tür üyesi vardır.
7.1 Asıl üyeler;18 yaşını bitirmiş, veya mahkeme kararı ile ergin kılınmış ve dernek kurma hakkına sahip medeni hakları kullanma ehliyetine haiz, kötü ahlak ve alışkanlık sahibi olmayan,  kötü şöhretle tanınmayan, mobilya ve mobilya ile uyumlu aksesuar işi ile uğraşan ticaret odasına kayıtlı olan fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler, yıllık 9.600,00 (dokuzbinaltıyüz) TL aidat ve 30.000 TL giriş ödentisi (duhuliye) ödemeyi kabul eden ve yönetim kurulu kararınca üye defterine kayıtları yapılan üyelerden oluşur.
7.2 Fahri Üyeler; Şahsiyetinden veya derneğe bağlılığından kıvanç duyulan Derneğe yardım amacı ile aynı ve nakdi yardımda bulunanlar ve derneğe herhangi bir şekilde emeği geçenlere iki asıl üyenin teklifi ve yönetim veya genel kurul kararı ile fahri üyelik payesi verilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak; çoğunluğa dahil edilmezler, organlara seçilemezler ve oy kullanamazlar. Genel kurul toplantılarında fikir ve görüşlerinden istifade edilebilirler. Yönetim kurulunca fahri başkanlığına getirilebilir, isterlerse aidat öderler.
 
ÜYELİK İŞLEMLERİ
MADDE 8- Dernek üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir.
8.1 Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Derneğin amaç ve çalışma konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten ‘‘Üyelik Formu’’nu doldurup, Dernek merkezi yada Şube yönetim kurulları sekreterlerine sunarlar.
8.2 Dernek merkez yada şube yönetim kurulu üyeleri yada kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra Dernek Merkez Yönetim kurulu, başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
8.3 Adayın üyeliğe kabul edilmesi üzerine merkez tarafından kayıt işlemleri yapılır ve kaydın şubeyi de ilgilendirmesi halinde gerekli bilgiler şubeye ayrıca bildirilir. Giriş ödentisinin tamamı ile yıllık aidat alınır. Bu işlemler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılamaz.
 
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ ve ÜYELİKTEN AYRILMA
MADDE 9- Genel kurul ve yönetim kurulu kararına uymayanlar, dernekten yetki almadan derneği vecibe altına sokanlar temyiz kudretini kaybedenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Aidatını belirtilen dönemler içerisinde ve haklı neden olmaksızın ödemeyenlere verilen zaman içinde aidatını ödemesi için yazılı bir hatırlatma yapılır. Yazıya rağmen verilen süre içerisinde aidat borcunu vermeyen üyenin, üyeliğine yönetim kurulu kararı ile son verilir. Her üye, kendi istediği zaman yönetim kuruluna önceden yazılı olarak bildirmek şartıyla üyelikten ayrılmak hakkına sahiptir. Bu tür üyelerin üye kayıt defterindeki kayıtları silinir. Dernekten ihraç edilen üyelerin, ilk genel kurul toplantısında itiraz hakkı saklıdır. Dernekten çıkarılan veya çıkan üyeler, bağış, aidat ve dernek malları üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler.
 
Dernek yönetim kurulu, üye hakkında gereken tüm araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra, üyelikten çıkarma kararını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir, verilen karar yazılı olarak üyeye bildirilir.
 
Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı, bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün için de dernek yönetim kurulu aracılığı ile kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve hükümlülükleri devam eder.
 
Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır.
 
Ölen üye dışında; ayrılan ya da çıkarılan üye, ayrıldığı veya çıkarıldığı yılın tüm aidatından sorumludur.  Ayrılan ya da çıkarılan üye, yıllık aidatı peşin ödemiş ise ayrıldığı/çıkarıldığı yılın aidatını geri isteyemez. Ayrılan ya da çıkarılan üye yıllık aidatını ödememiş ise dernek yönetim kurulu yasal yollara başvurma hakkında sahiptir. Bu üye ayrıldığı ya da çıkarıldığı gerekçesi ile o yılın aidatını ödemekten imtina edemez.
 
MADDE 10- ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
 
Dernek ile her bir üye arasında; kişisel özgürlük, kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde derneğe karşı yükümlüdürler. Bunlar, dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek yönetim kurulu faaliyetlerine katılma, dernek düzenine uyma, derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli, üye aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir edim ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikli yükümlülüklerdir.
 
MADDE 11- ÜYELİĞİN KENDİĞİNDEN SONA ERMESİ
11.1 Üyenin ölüm ve gaipliği
11.2 Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması
11.3 Derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca
 
DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 12-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
12.1 Genel Kurul
12.2 Yönetim Kurulu
13.3 Denetleme Kurulu
 
GENEL KURUL
MADDE 13- Bir yıl önceki üye aidatını ödemiş asli üyelerin topluluğudur. Genel kurul, dernek asıl üyelerinden oluşan en yetkili kuruldur. Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, bütçenin onayı ve derneğin feshi, genel kurul yetkileri dahilindedir.
 
GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 14- Genel kurul iki yılda bir MART ayı içinde yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği tarih ve yerde olağan olarak toplanır.
 
Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
 
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.
 
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 
GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ
MADDE 15- Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır;
15.1 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerini seçmek.
15.2 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşan denetleme kurulu üyelerini seçmek.
15.3 Dernek tüzüğünü değiştirmek.
15.4 Yönetim ve denetim kurallarının raporlarını görüşmek.
15.5 Yönetim ve denetleme kurallarını ibra etmek.
15.6 Yönetim kurulunca hazırlanan taslak bütçeyi, aynen veya değiştirerek kabul etmek.
15.7 Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya var olan taşınmazların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.
15.8 Derneğin feshine karar vermek.
15.9 Şube açılmasına ve kapatılmasına karar vermek.
15.10 Uygulamada ve dernek tüzüğünde genel kurula yapılması yüklenilen diğer görevleri yapmak.
15.11 Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek.
15.12 Derneğin uluslararası faaliyette bulunması yurtdışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasını kararlaştırmak.
15.13 Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek.
15.14 Derneği federasyonda temsil edecek delegeleri seçmek.
15.15 Yıllık aidat ve giriş ödentisi güncellenmesi ve değiştirilmesi görev ve yetkisi 18.11. madde çerçevesinde Yönetim Kuruluna verilmiştir.
 
 
 
GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ
 
MADDE 16- Genel kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.
16.1 Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
16.2. Aidat borcu olan üye toplantıya katılamaz, oy kullanamaz ve aday olamaz.
16.3. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman açık oyla seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
 
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.
 
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
16.4 Genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak gündem maddeleri görüşülmeye başlanmadan evvel toplantıya katılan üyelerin en az 1/10 ‘u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.
16.5 Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen/bizzat kullanmak zorundadır. Vekaleten temsil mümkün değildir.
Üyenin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.
16.6 Genel kurulda karar yeter sayısı, genel kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, ana tüzük değişikliği ile derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır. Oylamaların yasada bir hüküm bulunmadığı hallerde açık ya da gizli yapılanmasına genel kurul karar verir.
16.7 Genel Kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu il sınırları içinde yapılır.
16.8 Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu maddede belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
 
YÖNETİM KURULU
MADDE 17- Yönetim kurulu, iki yıl için genel kurulca açık oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Derneği temsil etmek yönetim kuruluna aittir. Ancak yönetim kurulu bu yetkiyi kendi üyelerinden bir veya bir kaçına veya Genel Sekretere devredebilir.
Dernek defterlerini usulüne uygun olarak tutmak, derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak, tüzükteki hükümlere uygun faaliyetleri göstermek, genel kurul karar ve kararlarını uygulamak yönetim kurulunun görevleri arasındadır. Yönetim kurulu ilk toplantısında, kendi arasında görev bölümü yaparak, bir başkan, bir başkan yardımcısı, , bir sayman ve iki üyesini seçer. Yönetim kurulu toplantılarına mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların yönetim kurulu üyelikleri düşer ve yerlerine yedek üyeler sırası ile göreve çağırılır. Yönetim kurulu ayda en az bir defa dernek merkezinde veya yönetim kurulu başkanının önceden tespit edeceği yerde çağrısız olarak toplanır.
Yönetim kurulunda görüşmelerin yapılabilmesi için üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının toplantıya katılması şarttır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu çoğunluğu sağlanmış olur. Yönetim kurulu alacağı kararları açık oylama sonucu tespit eder.
Yönetim kurulunca alınan kararlar, noterlikçe onaylanan karar defterine işlenir. Kararların altı üyelerce imzalanır. Karara karşı çıkan üye, muhalefetinin gerekçesini yazmak zorundadır. Aksi takdirde karara karşı olduğunu savunamaz.
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 18-Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
18.1 Yasalar ve ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, genel kurul kararlarını uygulamak,
18.2 Derneği başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere veya Genel Sekretere yetki vermek,
18.3 Çalışma dönemi, çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,
18.4 Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak.
18.5 Genel kurul toplantılarının tarihi, saatini, yerini ve gündemini saptamak üyelere duyurmak ve Genel Kurul Sonuç bildirimini mülki idari amirliğine vermek
18.6 Gerekli gördüğünde yönetim ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak Danışma kurulları ‘‘Komiteler’’ kurmak ve raporları hakkında karar almak.
18.7 Ortaklık, iktisadi işletme, sandık ve lokal kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,
18.8 Dış denetim yaptırma kararı vermek.
18.9 Üyelik için yapılan başvuruların kabulüne veya reddine karar verir.
18.10 Disiplin cezası işleyen üyelere gerektiğinde disiplin cezası verir.
18.11 Üye giriş ödentileri ile yıllık aidatların güncellenmesine, değiştirilmesine karar vermek. (Bu konudaki yönetim kurulu karar yeter sayısı salt çoğunluk olup, aidat değişiklikleri üyelere yazılı olarak bildirilir.)
18.12 Genel Sekreter atamak.
Genel Sekreterin görev ve yetkileri ise aşağıdaki gibidir:
18.12.1 Derneğin Genel Sekreterlik görevi dernek bünyesinde istihdam edilecek profesyonel bir sigortalı çalışan tarafından yürütülür.
18.12.2 Dernek içi ve dışı faaliyetleri organize ederek, takip ve sonuçlandırmak
18.12.3 Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara dernek görevlisi olarak katılmak
18.12.4 Yönetim Kurulu ve üyeler arasındaki iletişimi sağlamak
18.12.5 Üyeleri ve kamuoyunu  faaliyetler konusunda bilgilendirmek
18.12.6 Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasına yardımcı olmak
18.12.7 Tüzükle ilgili uygulama ve değişiklikleri takip etmek, bu hususta Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu bilgilendirmek.
18.12.8 Sektör ve derneği ilgilendiren toplantılara, seminerlere, çalıştaylara vb etkinliklere katılmak,
18.12.9 Dernek ofisini yönetmek, her türlü yazışmayı yapmak, bilgi ve istatistik toplamak ve çalışmaları hakkında Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
18.12.10 Üyelik ödeneği ve başka gelirlerin zamanında tahsil edilmesini takip etmek
18.12.11 Yukarıda yazılı olanlar dışında Yönetim Kurulu tarafından Dernek işleriyle ilgili verilen görevleri ifa etmek
 
 
 
DENETLEME KURULU
MADDE 19
A- OLUŞUMU
Denetleme kurulu, genel kurul tarafından açık  oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Seçimi izleyen (3) gün içerisinde bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sözcü seçer. Toplantı ve karar yeter sayısı (2) dir. Derneğin hesapları denetleme kurulu tarafından altı ayda bir ve/ya gerektiğinde  denetlenir, sonuç, bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunulur.
 
B- GÖREV VE YETKİLERİ
Denetleme kurulu, gerekli hallerde yönetim kurulu toplantılarına katılır, tavsiyelerde bulunabilir. Ancak oy hakları yoktur. Yönetim Kurulu çalışmalarının tüzük hükümlerine göre yapılıp, yapılmadığını denetler. Gerektiğinde genel kurulun olağanüstü toplanmasını ister.
 
ŞUBELERİN KURULUŞU
MADDE 20-
Genel kurulca yetki verilen yönetim kurulunun yetkili kılacağı en az üç kişi; imzaladığı Kuruluş Bildirimini ve yönetmelikte belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine vererek müracaatta bulunur.
 
ŞUBELERİN ORGANLARI
MADDE 21-Şubelerin organları aşağıda belirtilmiştir,
21.1 Genel Kurul
21.2 Yönetim Kurulu
21.3 Denetleme Kurulu
 
Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri
MADDE 22- Şube genel kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
22.1 Şube organlarını seçmek, şube yönetimini seçmek.
22.2 Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası
22.3 Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, şube gelirlerinin % 25’i merkeze aktarılır.
22.4 Şube içi gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
22.5 Şubenin feshine karar verilmesi
22.6 Mevzuatta ve şube tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
22.7 Şube genel kurulu iki yılda bir Kasım ayında , şubeye kayıtlı asıl üyelerin katılımı ile olağan olarak toplanır.
 
ŞUBE YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
MADDE 23-Şube yönetim kurulu hakkındaki mevzuat aşağıda belirtilmiştir. Şube Yönetim Kurulu 5  asıl ve 5  yedek üye olmak üzere genel kurulca açık  oyla seçilirler. Asıl üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Görevleri şunlardır;
23.1 Şubeyi en iyi bir şekilde temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
23.2 Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
23.3 Şube dernek tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için girişimlerde ve faaliyetlerde bulunmak
23.4 Şube tüzüğünde ve genel kurulca verilen yetkileri kullanmak
 
ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI
MADDE 24- Yönetim kurulu; üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinin başvurusu üzerine Mahallin Sulh Hukuk Hakimi, dernek üyelerinden üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
 
ŞUBE DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
MADDE 25- Denetleme kurulu ,3 asıl ve 3 yedek üye olmak üzere genel kurulca açık  oyla seçilir.
 
Bu kurul, denetleme görevini, dernek tüzüğünde, tespit edilen ve 4 ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetleme sonuçlarını, bir rapor halinde, yönetim kuruluna ve toplandığı zaman genel kurula sunar.
 
ŞUBE ORGANLARINA SEÇİLENLERİN DERNEKLER BİRİMİNE BİLDİRİLMESİ
MADDE 26- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin adları, soyadları, doğum yeri ve tarihleri ile ikametgâhlarını, dernek şubesinin bulunduğu Dernekler Birimine yazı ile bildirecektir. Ancak merkez genel kurulunun kararlarından geçmiş yönetmelikler veya prensip kararları ile bazıları merkezden onaylanmak üzere bazı yetkiler şube organlarına bırakılabilir.
26.1 Şube genel kurulunun, toplantısına ait ilan mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.
26.2 Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az (2) ay önce bitirmek zorundadır.
26.3 Şube açılırken il ilçe ve köylerde birden fazla kurulamaz.
26.4 Şubeler, genel merkezde yönetim kurulu asıl üyeleri ile genel kurulda seçecekleri 1/10 oranındaki delegelerle temsil edilir.
 
DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
MADDE 27- Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir.
27.1 Üyelerden ilk girişte alınan 30.000 (otuzbin) TL tutarındaki giriş ödentisi, (duhuliye)
27.2 Üyelerin yılda verecekleri 9.600 (dokuzbinaltıyüz) TL aidat.
27.3 Bağış ve yardımlardan sağlanan gelirler,
27.4 Dernekçe yapılan lüzumlu evrak yayını, dergi ilanı, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, konferanslardan sağlanacak gelirler.
27.5 Dernek malları ile lokal tesislerden elde edilecek gelirler.
27.6 Banka faiz gelirleri.
27.7 Katkı payları.
27.8 Yardım toplama hakkındaki kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak alınan gelirler.
 
MADDE 28
GELİR VE GİDERDE USUL VE BORÇLANMA USULLERİ
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
28.1 Derneğin borçlanma usulleri
Dernek kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak ne amaçla ne kadar borçlanacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve yönetim kuruluna yetki verilmesi gerekir.
28.2 Dernek harcamaları
Dernek harcamaları sarf belgesi ve faturaya istinaden yapılır.
 
MADDE 29
TAŞINMAZ MAL EDİNME
29.1 Dernek ikametgahı, amaç ve faaliyetleri için taşınmaz mal sahibi olabilir.
29.2 Taşınmaz mal alımında, tapuya tescilinden bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmek zorundadır.
 
MADDE 30
DİSİPLİN CEZALARI, SEBEPLERİ VE NETİCELERİ
A-Disiplin cezası ve nedenleri : Dernek tüzük, iç tüzük ve yönetmelikleri ile genel kurul kararlarına aykırı hareket etmek. Yönetim ve denetleme kurulu üyelerini küçültücü söz ve davranışlarda bulunmak.
B-Disiplin Cezaları :  Yönetim kurulunca alınacak disiplin cezaları;
a) Uyarma
b) Kınama
c) Bir yıla kadar geçici üyelikten çıkarma.
d) Üyelikten ihraç.
 
DERNEĞİN DEFTER VE KAYITLARI
MADDE 31- Dernekler kanunu ile yönetmeliklerinin belirlediği defterler, noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdik edilerek kullanılır.
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ
MADDE 32- Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği genel kurul gündeminde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden 1/10 nun yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı hazır bulunan üyelerin  2/3 oyu ile mümkündür. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.
 
BİLDİRİ YAYIMLANMASI
MADDE 33- Yönetim kurulunca karar verilmeden dernek adına açıklama ve benzeri yayın yapılamaz.
 
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
MADDE 34-Dernekler iç denetime esastır. Genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kurumlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, Yönetim kurulu veya bağımsız kuruluşlarca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Derneğin amacını gerçekleştirebilmek için bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan, üyelerin görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirebilmesi, ayrıca dernek gelirlerinin toplanmasında uygulanacak biçim yollar üzerinde kurallar konulması gibi konularda uzman elemanların raporlarına dayanılarak, genel kuruldan geçirmek şartıyla yönetmelikler ve yönergeler çıkarılıp yayınlanmak biçiminde sağlanabilir.
Denetim Kurulu üyelerinin isteği üzerine, her türlü bilgi, belge ve kaynakların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girilmesi isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 
DERNEĞİN FESHİ
MADDE 35- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
 
TASFİYE İŞLEMLERİ
MADDE 36- Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde Mobilya Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
 
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
 
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Tasfiye ile görevli yönetim kurulu tasfiye işlemlerini yaptıktan sonra kalan dernek mevcutları ile gayri nakdi kıymetlerini genel kurul kararında gösterilen kurum ve / veya kuruluşlara devreder. Genel kurul karar almadığı taktirde derneğin bütün para, mal ve hakları mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. .
 
TÜZÜKTE OLMAYAN HUSUSLAR
MADDE 38- Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunun derneklerle ilgili bölümünde yazılı hükümler ile ilgili Bakanlıklarca yayınlanacak yönetmelik hükümleri uygulanır.
 
YÖNETMELİKLER
MADDE 39- Dernek Ana tüzüğü hükümleri, Yönetim kurulunun hazırlayacağı ve uygulamaya sokacağı Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.
 
 
 
 
 
Yönetim Kurulu Başkanı                                       Yön. Kur. Başkan Yard.                            Yön. Kur. Sayman Üyesi
MURAT TUNÇ                                                     ABDÜLKADİR ÇOKLAR                            SERDAR UFUK
       
 
               
                                        Yön. Kur. Üyesi                                                                                Yön. Kur. Üyesi
                                        ERKAN ÖZKAN                                                                              MUHAMMET TAŞLIBİZE ULAŞIN
Tophanelioğlu Caddesi Petek Sitesi No: 60/4 Altunizade - Üsküdar İSTANBUL

T: +90 216 327 37 76
F: +90 216 327 78 09
E: info@mobder.org.tr
SOSYAL MEDYA
Tüm Hakları Saklıdır 2017 MOBDER | MAP